Kategorie

Dane firmy

Arma-San Sp.J. Bartczuk, Kownacki

Arma-San Sp.J. Bartczuk, Kownacki

Adres

Warszawska 185

05-092 Łomianki

mazowieckie

E-mail

Salon łazienek: joanna@armasan.pl

Sklep internetowy: aleksandra@armasan.pl

Dział hydrauliczny: lukasz.dworniczak@armasan.pl

Dział sanitarny: piotrek@armasan.pl

Telefon

Sklep stacjonarny: 22 751 98 26

Dział hydrauliczny: 505 171 406

Dział sanitarny: 505 171 410

Sklep internetowy: 509 398 219

Salon łazienek: 22 751 04 44

Fax

Fax: 22 751 04 44

Konto bankowe

26 1240 6117 1111 0010 7464 9537: Pekao S.A.

Dane firmy:

NIP: 1180082269

Regon: 011154341

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział Gospodarczy

KRS: 0000085206

Nasi partnerzy

Armasan-SBS Integris Przelewy24

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego hurtowniahydrauliczna.pl jest Arma-San Spółka Jawna Bartczuk, Kownacki z siedzibą w Łomiankach (05-092), przy ul. Warszawskiej 185, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 85206, posiadającą NIP: 118-00-82-269, Regon 011154341, posługującą się dla potrzeb kontaktów z Konsumentami adresem poczty elektronicznej sklep@armasan.pl oraz numerem telefonu +48 509 398 219, zwana dalej Sprzedawcą.

 2. Kupującym w sklepie internetowym hurtowniahydrauliczna.pl może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna, której kodeks cywilny przyznaje zdolność prawną.

 3. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą, a w szczególności składać reklamacje, pod numerem telefonu +48 509 398 219, adresem e-mail: sklep@armasan.pl, listownie - na adres siedziby Sprzedawcy, osobiście w siedzibie Sprzedawcy.

 4. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego hurtowniahydrauliczna.pl, składania zamówień na towary dostępne w sklepie internetowym hurtowniahydrauliczna.pl, dostarczania Kupującemu zamówionych towarów, sposobu i terminu zapłaty przez Kupującego ceny sprzedaży towarów, uprawnienia Kupującego do odstąpienia od umowy, zasady ochrony danych osobowych Kupującego oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

 5. Wszystkie produkty dostępne w hurtowniahydrauliczna.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 6. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu hurtowniahydrauliczna.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu hurtowniahydrauliczna.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

 7. W celu uniknięcia błędów podczas składania zamówienia, niezbędne jest korzystanie z jednej z następujących przeglądarek internetowych:

            - Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej

            - Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższe

            - Opera w wersji 7.0 i wyższej

            - Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej.

        8. Wszystkie zdjęcia są zdjęciami przykładowymi danego modelu. Własciwe cechy sprzedawanego towaru  zawarte są w opisie. Zdjęcia produktów nie mogą być podstawą do roszczeń. 

            Każde zdjęcie umieszczone w naszym sklepie internetowym jest wyłącznie zdjeciem poglądowym.

       9. Standardowy kolor grzejników płytowych i drabinkowych to kolor biały, chyba, że w opisie widnieje inny kolor.

 

 

§ 2

Zamawianie towaru

 1. Zamówienie zostaje złożone i przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji poprzez prawidłowe wypełnienie i przesłanie przez Kupującego formularza zamówienia zamieszczonego na stronie internetowej Sprzedawcy, tj. www.hurtowniahydrauliczna.pl

 2. Ceny wszystkich towarów prezentowanych w sklepie internetowym hurtowniahydrauliczna.pl są cenami brutto (z podatkiem VAT) wyrażonymi w złotych polskich.

 3. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji, w przypadku zamieszczenia w formularzu zamówienia niekompletnych lub niepełnych danych.

 4. W przypadku braku możliwości kontaktu z Kupującym z uwagi na błędny adres lub numer telefonu, zamówienie zostanie anulowane przez Sprzedawcę po upływie 7 dni roboczych.

             Kupujący jest uprawniony do anulowania prawidłowo złożonego zamówienia w ciągu 7 od chwili jego złożenia, przesyłając stosowne oświadczenie pocztą elektroniczną na adres internetowy Sprzedawcy:     sklep@armasan.pl lub faksem na nr 22 751 98 26, jednak może to nastąpić tylko i wyłącznie przed wysyłką towaru do Kupującego.

 1. Nie jest możliwe anulowanie zamówienia zrealizowanego.

 2. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedawcy do wystawienia faktury VAT bez konieczności uzyskania podpisu Kupującego. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej, chyba, że Kupujący wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej na podany przez Kupującego adres.

 3. Po dokonaniu zamówienia Sprzedawca przekazuje Kupującemu na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenie zawarcia umowy.

 4. Oferty na sprzęt pochodzący z wyprzedaży oraz oferty promocyjne dostępne są do wyczerpania zapasów. Z powodu ograniczonej ilości towarów w w.w. ofertach zamówienia złożone po wyczerpaniu zapasów nie będą mogły być realizowane o czym klient zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną przez pracownika Sprzedawcy. Jeżeli Kupujący uiścił należność za towar, wpłacone pieniądze zostaną mu zwrócone zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.


 

§ 3

Sposoby i terminy płatności

 1. Sprzedawca oświadcza, że obowiązującą Kupującego ceną sprzedaży poszczególnych towarów jest cena podana w sklepie w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego. Ceny te są cenami brutto i obejmują podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w chwili realizacji zamówienia. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

 2. Kupujący ma prawo wyboru sposobu dostawy towaru oraz formy płatności, zgodnie ze wskazaniami znajdującymi się w formularzu zamówienia. Informacje dotyczące możliwych sposobów dostarczania towarów, ograniczeń dostarczania towarów oraz akceptowanych sposobach płatności znajdują się na stronie internetowej Sprzedawcy www.hurtowniahydrauliczna.pl

 3. Sprzedawca akceptuje następujące formy płatności:

            - płatność za pobraniem gotówką przy odbiorze towaru,

            - płatność przy odbiorze w kasie punktu odbioru osobistego,

            - płatność zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. W chwili zaksięgowania wpłaty, zamówienie jest przekazywane do realizacji,

            - przelewem online – (automatyczny przelew bankowy) forma płatności elektronicznej obsługiwana przez Przelewy24 z siedzibą w Poznaniu,

            - kartą płatniczą (Visa, Mastercard) - każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez Przelewy24 z siedzibą w Poznaniu. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent   Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów dostępnych w sklepie internetowym oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży, z zastrzeżeniem, że do zamówień składanych w chwili obowiązywania określonej ceny, akcji promocyjnej lub wyprzedaży zastosowanie mają obowiązujące wówczas ceny, warunki akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

 2. Przy płatnościach za pomocą karty płatniczej oraz przy automatycznych przelewach bakowych do ceny produktu doliczana jest prowizja w wysokości 1,29%. 

§ 4

Realizacja zamówienia i dostawa towarów

 1. Dostawy towarów zamawianych w sklepie internetowym hurtowniahydrauliczna.pl realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL oraz Patron Service wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Koszt usługi jest zgodny z obowiązującym u danego operatora cennikiem ( www.dhl24.com.pl, www.pds2.patronservice.pl).

 2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towarów bez wad fizycznych i prawnych.

 3. Termin realizacji zamówienia wynosi do 2 dni roboczych od chwili przekazania Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

 4. W przypadku jakichkolwiek opóźnień lub braku możliwości zrealizowania zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Kupującego. Jeżeli Kupujący uiścił należność za towar, wpłacone środki zostaną zwrócone Kupującego.

 5. W przypadku niemożności realizacji zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie z uwagi na brak zamówionego towaru lub zamówionej ilości towaru, Sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej niezwłocznie powiadomi Kupującego o tej okoliczności proponując inny termin realizacji zamówienia. Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.

 6. Zamówione towary są dostarczane na adres wskazany w formularzu zamówienia. Sprzedawca nie ponosi wobec Kupującego odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu zamówionych Towarów, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn leżących po stronie podmiotu świadczącego usługi kurierskie, Poczty Polskiej lub innego operatora.

 7. Z chwilą odbioru towaru na Kupującego przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru.

 8. W chwili odbioru towaru Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki, w szczególności czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu i czy jest zgodna ze złożonym zamówieniem. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy przesyłki i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym oraz sporządzić protokół reklamacyjny w obecności kuriera firmy, która dostarczyła przesyłkę i zgłosić reklamację bezposrednio do przewoźnika.

 9. W przypadku zamówień niezrealizowanych z winy Kupującego, w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówionego towaru lub podania błędnego adresu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami poniesionymi w związku z realizacją zamówienia oraz rzeczywistymi kosztami transportu towaru (także powrotnego).

 10. Za przesyłkę standardową uznaje się paczkę zapakowaną w opakowanie kartonowe lub folio pak, nie posiadającą wystających elementów,
  której wymiary wynoszą maksymalnie 140x60x60 (cm ).

 11. Dla każdej przesyłki przy naliczaniu opłaty obowiązuje zasada wyboru wyższej wagi – rzeczywistej lub gabarytowej. Paleta standardowa wymiary: 120x80x180cm.

 12. W przypadku towarów na zamówienie termin realzacji wynosi do 12 tygodni. 

 13. Towar na zamówienie nie podlega zwrotowi.

 14. UWAGA!!! WAŻNE!!!
  Po odebraniu przesyłki od kuriera, proszę otworzyć ją w jego obecności i sprawdzić, czy nic nie zostało uszkodzone w transporcie.
  Jeżeli okaże się, że są uszkodzenia, należy spisać protokół reklamacji z doręczycielem przesyłki. Tylko w ten sposób możemy reklamować przesyłkę i ubezpieczony towar z firmą, z którą mamy podpisaną umowę. Bez protokołu reklamacyjnego uszkodzenia nie będą uwzględniane.

 

 

§ 5

Gwarancja i reklamacje

 

 1. Każdy oferowany przez Sprzedawcę towar jest fabrycznie nowy i posiada gwarancję producenta (chyba, że zaznaczono inaczej).

 2. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego, w tym również Kupującego będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego. 

 3. Kupujący ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

 4. Jeżeli towar ma wady fizyczne lub prawne Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 7 dni roboczych od daty, w której nastąpiło lub miało nastąpić wydanie mu towaru.

 5. Zgłoszenie reklamacyjne, powinno zawierać opis reklamacji, dokument potwierdzający nabycie reklamowanego towaru, opis wady towaru, dzień powstania wady oraz numer rachunku bankowego, na który w razie uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zwróci Kupującemu cenę za Towar. Reklamacja może być przesłana pocztą elektroniczną na adres: sklep@armasan.pl, pisemnie na adres ul. Warszawska 185, 05-092 Łomianki, z dopiskiem "Reklamacja" lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 509 398 219 od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-18:00. Zwracany towar powinien być w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu oraz nie może nosić śladów użytkowania. Towar nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

 6. Reklamacje dotyczące uszkodzenia przesyłki powstałe podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkody podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki w momencie jej odbioru.

 7. Sprzedawca w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym produktem ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

 8. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca wymieni reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa, zwróci należność za reklamowany towar wraz z kosztami związanymi z odesłaniem reklamowanego towaru w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 9. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca odsyła pełnowartościowy towar na swój koszt na adres podany przez Kupującego.

 10. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Kupujący może zostać obciążony kosztem przeprowadzonej ekspertyzy oraz dodatkowymi kosztami przesyłki.

 11. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

§ 6

Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienie w sklepie internetowym hurtowniahydrauliczna.pl Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, uzyskanych w drodze dokonanej przez niego Rejestracji, dla celów realizacji umowy sprzedaży. Podanie przez Kupującego danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania umowy sprzedaży i właściwego jej udokumentowania jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie uzależnione jest od zgody Kupującego na ich podanie.

 2. Mając na uwadze ochronę Państwa danych osobowych pragniemy poinformować, że od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 o ochronie danych osobowych („RODO”).

   Administratorem Państwa danych osobowych jest  Armasan Sp. Jawna Bartczuk , Kownacki, ul.Warszawska 185 ,05-092 Łomianki. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz do niepodleganiu profilowaniu.

 3. Dane osobowe Kupującego są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

 4. Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedającego.

 5. W przypadku chęci zgłoszenia wątpliwości prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych : iod@armasan.pl , www.armasan.pl.


 

§ 7

Przepisy dotyczące konsumentów

 1. O ile nic innego nie wynika z niniejszego Regulaminu, poniższe postanowienia mają zastosowane jedynie do Kupujących będących Konsumentami. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie, do umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą i Konsumentem zastosowanie mają postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827), zwanej dalej ustawą.

 2. Z zastrzeżeniem ust. 10 Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: 

           a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną                niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: 

           b) obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, 

           c) polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów; 

           d) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy. 


 

 1. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, wysyłając go po wypełnieniu na adres e-mail sklep@armasan.pl lub adres pocztowy ul. Warszawska 185, 05-092 Łomianki. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

 2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 3. 

 3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 4. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 6. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 8. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

 9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy.

 10. Jeżeli Towar ma wady fizyczne lub prawne Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania mu Towaru.

 11. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis reklamacji, dokument potwierdzający nabycie reklamowanego towaru, opis wady towaru, dzień powstania wady oraz numer rachunku bankowego, na który w razie uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zwróci Kupującemu cenę za Towar. Reklamacja może być przesłana pocztą elektroniczną na adres: sklep@armasan.pl lub pisemnie na adres ul. Warszawska 185, 05-092 Łomianki, z dopiskiem "Reklamacja". Sprzedający nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

 12. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

 13. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca wymieni reklamowany Towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa, zwróci należność za reklamowany Towar wraz z kosztami związanymi z odesłaniem reklamowanego Towaru w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 14. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca odsyła pełnowartościowy Towar na swój koszt na adres podany przez Konsumenta.

 15. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak: Mediacja przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie, Rzecznicy Konsumentów, Organizacje Pozarządowe.

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie informacje na temat towarów pochodzą z materiałów publikowanych i zatwierdzanych przez producentów.

 2. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym hurtowniahydrauliczna.pl oznacza akceptację zasad sprzedaży, wynikających z powyższego regulaminu przez Kupującego oraz zobowiązuje go do przestrzegania zawartych w nim zasad.

 3. Wszelkie spory pomiędzy stronami będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.

 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do sklepu internetowego hurtowniahydrauliczna.pl, spowodowanych konserwacją bądź aktualizacją danych.

 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta.


 


 


 


 


 


 

Załącznik nr 1 - Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

 

(miejscowość, data)

Imię i nazwisko konsumenta:

Adres konsumenta:

Adres e-mail:

Numer telefonu:

Numer zamówienia:

Data zawarcia umowy /odbioru towaru:

Arma-San Spółka Jawna Bartczuk, Kownacki

ul. Warszawska 185

05-092 Łomianki


 


 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

 

 

Ja niżej podpisany ……...........................................................................................................… niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Numer rachunku bankowego do zwrotu środków: ......................................................................................................................

Posiadacz rachunku: ...........................................................................................................................................................................

 

 

 

 

………………………
Podpis konsumenta